1.  תקופת המבצע:

המבצע בתוקף בין התאריכים: 23.6.24 – 30.6.24
יום פתוח של המכללה יתקיים בתאריך 27.6.24.
המכללה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, וללא הודעה מוקדמת.

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ויש לקרואו כאילו נכתב במקביל גם בלשון נקבה.

 •  תחולת המבצע:

הזכאי להשתתף במבצע “חבר מביא חבר” (“המבצע”) הוא סטודנט “מן המניין” הלומד במכללה הטכנולוגית כנרת בשנת תשפ”ד, ואשר המליץ באמצעות טופס ההמלצה על מועמד חדש (כהגדרת מונחים אלו להלן) ללימודים סדירים להנדסאים במכללה הטכנולוגית כנרת במהלך תקופת המבצע, ושהמועמד החדש יתחיל את לימודיו במכללה הטכנולוגית כנרת בסמסטר א’ בחודש נובמבר 2024 , בתנאי שיחולו לגביהם יתר התנאים המפורטים בתקנון זה (“הממליץ”).
מועמד חדש הוא מי שלא שילם דמי רישום ראשוניים למכללה הטכנולוגית כנרת, לפני שהסטודנט הממליץ מילא את טופס ההמלצה (כהגדרתו להלן), אפילו אם יצר קשר בעבר עם המכללה הטכנולוגית כנרת (“מועמד חדש”).

 • הזכאות למלגה:

זכאי למלגה יהיה מי שיתקיימו לגביו כל התנאים הבאים (“זכאי למלגה”):

 • המועמד החדש נרשם בין התאריכים: 23.6.24 – 30.6.24.
 • הממליץ מילא את הפרטים הנדרשים בטופס ההמלצה. מובהר כי הזכאות למלגה תחול אך ורק ביחס לממליצים שמילאו את טופס ההמלצה המקוון של מחלקת השיווק לפני שהמועמד ביצע דמי רישום ראשוניים למכללה, ואך ורק ביחס למועמדים עליהם המליצו.
 • ההמלצה נבדקה ואושרה על ידי מחלקת השיווק, הממליץ קיבל אישור טלפוני/מייל על היות המומלץ מועמד חדש.
 • החבר המומלץ עומד בתנאי הקבלה, נרשם ללימודים, התקבל כמו כן הסדיר את תשלום שכר הלימוד תשפ”ה וסיים את לימודי סמסטר א’ תשפ”ה. מובהר כי הרשמה בלבד, אינה מזכה במלגה.
 • הממליץ הסדיר את תשלום שכר הלימוד לשנות הלימודים תשפ”ד ותשפ”ה וסיים את לימודי סמסטר א’ תשפ”ה.
 • יובהר כי אם המכללה הטכנולוגית כנרת לא תקבל תשלום עבור שכר לימוד מהממליץ או מהנרשם החדש, מכל סיבה שהיא, המלגה לא תוענק לו.
 • המבצע אינו חל על עובדי המכללה הטכנולוגית כנרת.
 •  גובה המלגה ודרך מימושה:
 • בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 3 לעיל, הזכאי למלגה לומד במכללה הטכנולוגית כנרת (הנדסאים) והמליץ על מועמד חדש ללימודי הנדסאים במכללה הטכנולוגית כנרת יקבל מלגה בסך 500 ₪

המלגה תוענק לממליץ במהלך סמסטר ב’ –שנת תשפ”ה כזיכוי בשכר הלימוד שלו. במידה והממליץ סיים את חובותיו הכספיים כלפי המכללה, או סיים את לימודיו במכללה, המלגה תוענק לו זיכוי בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הממליץ. זאת על פי שיקול דעתה של המכללה הטכנולוגית כנרת. 

 • הערות נוספות:
 • ממליץ יכול להמליץ על עד ארבעה חברים, והמלגה תהיה בהתאמה מלאה למספר הנרשמים החדשים עליהם המליץ הסטודנט, כך שהמלגה תינתן פעם אחת עבור כל נרשם חדש.
 • במקרה של המלצה כפולה על אותו נרשם חדש, תועבר מלגה אחת בלבד על בסיס המועד של ההמלצה הראשונה, כך שההמלצה המוקדמת תזכה את הממליץ במלגה בעוד שההמלצה המאוחרת על אותו נרשם חדש לא תזכה במלגה כלל.
 • למען הסר ספק, נרשם חדש לא יכול להמליץ על עצמו.
 • הממליץ מצהיר כי ידוע לו היטב שאינו מורשה לשלוח למכללה הטכנולוגית כנרת כל פרט אישי של מועמד מומלץ, ללא ידיעתו והסכמתו המלאה של המועמד. האחריות לעניין זה תחול על הממליץ בלבד.
 • המכללה הטכנולוגית כנרת רשאית לשנות את תקנון המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר האינטרנט של מכללה הטכנולוגית כנרת (“אתר המכללה”) הוא הנוסח הקובע בכל עת.
 • המכללה הטכנולוגית כנרת שומרת לעצמה את הזכות לסיים את המבצע בכל עת, ולהודיע על כך באתר המכללה.
 • בכפוף להוראות התקנון, כל ההמלצות שתתקבלנה עד למועד סיום המבצע תכובדנה.
 • תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק. ח. ההשתתפות במבצע היא באחריותם הבלעדית של המשתתפים בה, והמכללה הטכנולוגית כנרת לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים בקשר עם המבצע.
 •  לפניות, בירורים והבהרות הקשורים למבצע ולתקנון המבצע ניתן לפנות למחלקת השיווק. בדוא”ל: [email protected]