ויתור על סודיות

אני הח”מ נותן/ת בזאת רשות למשרד החינוך, למסור למנהל/ת המחלקה הפדגוגית במה”ט את ציוני הבגרות שלי במקצועות הבאים:

  • מתמטיקה (ברמה של 3 יח’ ומעלה).
  • אנגלית (ברמה של 3 יח’ ומעלה).
  • עברית (ברמה של 2 יח’ ומעלה במקצועות לשון או הבעה עברית או ספרות).

 

הובהר לי כי העברת מידע זו נדרשת לצורך בדיקת עמידתי בתנאי הקבלה ללימודים במסלול הכשרת הנדסאים או טכנאים מוסמכים שבפיקוח מה”ט.אי לכך ידוע לי כי העברת מידע זו מותרת בהתאם לסעיף 23ב'(א) לחוק הגנת הפרטיות,
התשמ”א- 1981 וכי משרד החינוך ומה”ט במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ינקטו באמצעי זהירות בעת העברת המידע על פי דרישת הדין.

ולראיה באתי על החתום:

חתימה