המכללה הטכנולוגית כנרת יוצאת במבצע במסגרת מגמת הסאונד שכותרתו- בוגר מביא חבר.

המבצע יערך לאור התקנון ותנאיו, הכל כמפורט להלן :

 1.  תקופת המבצע: 

המבצע בתוקף בין התאריכים: 5.7.24 – 1.11.24
המכללה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, וללא הודעה מוקדמת.

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ויש לקרואו כאילו נכתב במקביל גם בלשון נקבה.

 1.  תחולת המבצע:

הזכאי להשתתף במבצע “בוגר מביא חבר למגמת סאונד” (“המבצע”) הוא בוגר של מגמת הנדסת סאונד (קול) במכללה הטכנולוגית כנרת, אשר המליץ באמצעות טופס ההמלצה על מועמד חדש (כהגדרת מונחים אלו להלן) ללימודים סדירים להנדסאים במכללה הטכנולוגית כנרת במהלך תקופת המבצע, ושהמועמד החדש יתחיל את לימודיו במכללה הטכנולוגית כנרת בסמסטר א’ בחודש נובמבר 2024 , בתנאי שיחולו לגביהם יתר התנאים המפורטים בתקנון זה (“הממליץ”).
מועמד חדש הוא מי שלא שילם דמי רישום ראשוניים למכללה הטכנולוגית כנרת, לפני שהסטודנט הממליץ מילא את טופס ההמלצה (כהגדרתו להלן), אפילו אם יצר קשר בעבר עם המכללה הטכנולוגית כנרת (“מועמד חדש”).

 1. הזכאות למלגה: 

זכאי למלגה יהיה מי שיתקיימו לגביו כל התנאים הבאים באופן מצטבר (“זכאי למלגה”): 

 1. המועמד החדש נרשם למגמת הנדסת סאונד (קול) בין התאריכים: 05.7.24 – 1.11.24.
 2. הממליץ הינו בוגר מגמת הנדסת סאונד (קול) במכללה הטכנולוגית כנרת (הנדסאים).
 3. הממליץ מילא את הפרטים הנדרשים בטופס ההמלצה. מובהר כי הזכאות לקבלת שובר עבור ציוד סאונד בגובה 500 ₪, [להלן: המלגה] תחול אך ורק ביחס לממליצים שמילאו את טופס ההמלצה המקוון של מחלקת השיווק לפני שהמועמד ביצע דמי רישום ראשוניים למכללה, ואך ורק ביחס למועמדים עליהם המליצו.
 4. ההמלצה נבדקה ואושרה על ידי מחלקת השיווק, הממליץ קיבל אישור טלפוני בהודעה כתובה/מייל על היות המומלץ מועמד חדש. 
 5. החבר המומלץ עומד בתנאי הקבלה, נרשם ללימודים, התקבל ללימודים, הסדיר את תשלום שכר הלימוד תשפ”ה וסיים את לימודי סמסטר א’ תשפ”ה. מובהר כי הרשמה בלבד, אינה מזכה במלגה את הממליץ..
 6. יובהר כי אם המכללה הטכנולוגית כנרת לא תקבל תשלום עבור שכר לימוד מהנרשם החדש, מכל סיבה שהיא, המלגה לא תוענק לממליץ.
 7. המבצע אינו חל על עובדי המכללה הטכנולוגית כנרת.
 1.  גובה ההטבה/ המלגה ודרך מימושה:
 1. בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 3 לעיל, הזכאי לקבלת שובר בוגר מגמת הנדסת סאונד (קול) במכללה הטכנולוגית כנרת (הנדסאים) והמליץ על מועמד חדש על לימודי הנדסת סאונד (קול) במכללה הטכנולוגית כנרת יקבל שובר לרכישת ציוד סאונד בסך 500 ₪. יודגש כי השובר הוא המלגה/ ההטבה.
 2. ההטבה תוענק לממליץ במהלך סמסטר ב’ –שנת תשפ”ה כשובר בחנות לציוד סאונד, שתיבחר בכפוף לתקנון הרכש של המכללה. 
 1. הערות נוספות:
 1. ממליץ יכול להמליץ על עד ארבעה חברים, וההטבה תהיה בהתאמה מלאה למספר הנרשמים החדשים עליהם המליץ הסטודנט, כך שהמלגה תינתן פעם אחת עבור כל נרשם חדש. 
 2. במקרה של המלצה כפולה על אותו נרשם חדש, תועבר הטבה אחת בלבד על בסיס המועד של ההמלצה הראשונה, כך שההמלצה המוקדמת תזכה את הממליץ בהטבה בעוד שההמלצה המאוחרת על אותו נרשם חדש לא תזכה בהטבה כלל.
 3. הממליץ מצהיר כי ידוע לו היטב שאינו מורשה לשלוח למכללה הטכנולוגית כנרת כל פרט אישי של מועמד מומלץ, ללא ידיעתו והסכמתו המלאה של המועמד. האחריות לעניין זה תחול על הממליץ בלבד.
 4. המכללה הטכנולוגית כנרת רשאית לשנות את תקנון המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר האינטרנט של מכללה הטכנולוגית כנרת (“אתר המכללה”) הוא הנוסח הקובע בכל עת. 
 5. המכללה הטכנולוגית כנרת שומרת לעצמה את הזכות לסיים את המבצע בכל עת, ולהודיע על כך באתר המכללה.
 6. בכפוף להוראות התקנון, כל ההמלצות שתתקבלנה עד למועד סיום המבצע תכובדנה.
 7. תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.  
 8. ההשתתפות במבצע היא באחריותם הבלעדית של המשתתפים בה, והמכללה הטכנולוגית כנרת לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים בקשר עם המבצע.
 9.  לפניות, בירורים והבהרות הקשורים למבצע ולתקנון המבצע ניתן לפנות למחלקת השיווק.
  בדוא”ל: [email protected]