תקנון הלימודים של המכללה הטכנולוגית מאמץ את תקנון הלימודים של המכללה האקדמית כנרת מעמוד 29 ואילך.

  1. 1. להלן פירוט הפרקים שהמכללה הטכנולוגית מאמצת:

ü שירותים לסטודנט: עמ’ 29

ü טיפול בבעיות אקדמיות: עמ’ 34

ü תקנון משמעת: עמ’ 35

ü תקנון התנהגות ופעילות ציבורית של סטודנטים בקמפוס: עמ’ 38

ü תקנון למניעת הטרדה מינית: עמ’ 43

ü נספח שמירת הסדר הציבורי במצבים מיוחדים: עמ’ 44

  1. 2. להלן הפנייה לנושאים שהמכללה אינה מאמצת מהתקנון:

ü רישום סטודנטים וקבלתם בהתאם לכללים ולנהלים של מה”ט.

ü מהלך הלימודים ושיטת הלימודים בהתאם לכללים ולנהלים של מה”ט.

ü תקנון שכר לימוד על פי המפורט במסמך כתב ההתחייבות.

ü לוח השנה האקדמית מפורט בנפרד.

קישור לקובץ התקנון: תקנון לימודים שנה”ל תשע”ח