1. נהלי התנהגות בבחינות:

1.1.  מועד הגעה: יש להגיע למקום הבחינה 15 דקות לפחות לפני מועד התחלתה ולהמתין בישיבה בתוך הכיתה. אין לחכות למשגיח/ה מחוץ לכיתה בכל מקרה.

1.2.  איחור למבחן: המאחרים לבחינה ייכנסו באופן מרוכז לאחר 15 דקות מתחילתה. במקרה של איחור גדול מ- 15 דקות יידרש אישור של ראש המגמה או מזכירות המכללה. בכל מקרה לא תינתן לו תוספת זמן בגין האיחור.

1.3.  הזדהות: על הסטודנט להקדים ולהגיע למקום הבחינה כשהוא מצויד בתעודה מזהה, להישמע להוראות המשגיח/ה ולפעול לפי ההנחיות.

1.4.  ציוד עזר: יש להגיע  לבחינה עם כל העזרים הנדרשים ו/ או המותרים (כלי כתיבה ושרטוט, טיפקס, מחשבון, חומר עזר, ספרי לימוד וכד’).

1.5.  טלפון נייד, מחשב נייד, טאבלט: יש לכבות טלפון נייד, מחשב אישי ו/או טאבלט ולהכניסם לתיק האישי אשר יועבר לקדמת הכתה (ליד שולחן המשגיח). תלמיד שימצא בידיו מכשיר טלפון נייד דלוק ו/או כבוי בעת הבחינה או מחשב אישי או טאבלט בחינתו תפסל מידית, והוא יוגש לוועדת משמעת.

1.6.  השגחה: יש להישמע להוראות המשגיח/ה ללא כל ויכוח (במיוחד של שינוי מקום  יזום).

1.7.  הכנסת שתייה מותרת לפני תחילת הבחינה. הכנסת מזון לפני הבחינה ו/או במהלכה אסורה.

1.8.  יציאה לשירותים (במהלך הבחינה ועד מחצית השעה האחרונה) תותר רק באישור המשגיח/ה וזאת לזמן מינימלי!

1.9.  במהלך הבחינה יש לשמור על הכללים הבאים:

1.9.1.     אין לשאול כל שאלות ולדבר עם נבחנים אחרים.

1.9.2.     אין לכתוב על חומר העזר ושאלוני הבחינה.

1.9.3.     אין להעביר חומר עזר או ציוד אחר בין הנבחנים במהלך  הבחינה.

1.9.4.     אין לכתוב במהלך הבחינה מחוץ למחברת הבחינה. כל הטיוטות ירשמו במחברת הבחינה תחת הכותרת        “טיוטה”.

1.9.5.     אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.

1.10.   אי קיום של לפחות אחד מכללים אלה עלול לגרום לפסילת הבחינה.

1.11. מסירת מחברות: בתום הבחינה ימסור התלמיד את מחברתו ויוודא את רישומו בטופס השתתפות בבחינה ומסירת המחברות. תלמיד אשר לא מסר את מחברתו יקבל ציון ‘נכשל’. תלמיד שקיבל יותר ממחברת אחת ימסור את כל המחברות, אפילו אם לא השתמש בהן. תלמיד שסיים ומסר את מחברתו, מחויב לעזוב את אזור הבחינה.

1.12. סטודנט המסיים את הבחינה, יאסוף את חפציו בשקט ויעזוב את המבנה שבו מתקיימת הבחינה. אין להסתובב בסביבת מקום הבחינה שלא לצורך.

1.13. העתקות: תלמיד שיעתיק תפסל בחינתו, יקבל ציון ‘נכשל’ וישלח לוועדת משמעת של המכללה. כמו כן, הנהלת ביה”ס רשאית לנקוט בצעדים משמעתיים נוספים; במקרה בו ועדת המשמעת מתכנסת לאחר מועד ב’ יורשה התלמיד להיבחן במועד ב’ והמבחן ייבדק רק באישורה של ועדת המשמעת.

  1. הרשמה וזכאות להיבחן:

2.1.  על כל סטודנט למלא את חובותיו המנהליים והלימודיים, כדי שיהיה זכאי לגשת לבחינות. על הסטודנט לוודא באמצעות מסוף המידע את מצב חשבון שכ”ל לפני הבחינה.

2.2.  באחריות הסטודנט להדפיס “כרטיס נבחן” ממערכת המכלול שתהווה אישור להיבחן.

2.3.  סטודנט שלא עמד בתשלומי שכר הלימוד לא יורשה להיבחן ולא יוכל להדפיס כרטיס נבחן. מזכירות ביה”ס תודיע לסטודנטים שלא עמדו בתשלומי שכ”ל לימוד שהם לא מורשים להיבחן לא יאוחר מ-10 ימים לפני סוף הסמסטר.רשימת הסטודנטים שלא מורשים להיבחן תועבר למשגיחים .

2.4.  סטודנט הנעדר מהלימודים מעבר למכסה המותרת (20% מן השיעורים) ללא אישור מיוחד, או סטודנט שלא עמד בדרישות אחרות של ביה”ס, לא יורשה להיבחן. המרצה/הרכז יעבירו את הרשימה למזכירות עד 10 ימים לפני סוף הסמסטר. אם ייגש לבחינה ללא רשות בחינתו לא תיבדק ולא יירשם לוציון סופי.

  1. בחינות פנימיות:
    במהלך הסמסטר תתקיימנה בחינות בהתאם לדף דרישות הקורס המחולק בתחילת הסמסטר.

3.1.  מועד א’ – על כל סטודנט לגשת לבחינות הסמסטר במועד א’. מודגש בזאת כי כל סטודנט חייב לגשת לבחינת מועד א’, שאם לא כן – יקבל את הציון “נכשל” בבחינת מועד זה, למעט חריגים באישור ראש המגמה.

3.2.  מועד ב’ – סטודנט זכאי לגשת לבחינות במועד ב’, באחד משלושת המקרים הבאים:

3.2.1.     נכשל במועד א’.

3.2.2.     נעדר ממועד א’מסיבה מוצדקת (ראה סעיף 3.5.4) ,באישור ראש המגמה.

3.2.3.     שיפור ציון – יש לקבל אישור מראש המגמה ולהירשם במזכירות מראש לא יאוחר משלושה ימים לפני מועד הבחינה.

3.3.  הערות:

3.3.1.     סטודנט הרשום במזכירות כנכשל בבחינת מועד א’ זכאי לגשת לבחינת מועד ב’ בלבד. אם לא ייגש לבחינה גם במועד ב’, יקבל אוטומטית את הציון “נכשל” גם בבחינה זו.

3.3.2.     על הסטודנט להירשם לבחינת מועד ב’ במזכירות המגמה, אחרת לא יוכל להיבחן (לא תוזמן לו בחינה). כשאין נכשלים לא יתוכננו מועדי ב’, אלא אם יש נרשמים מראש.

3.3.3.     ציון הבחינה האחרונה הוא הציון הקובע לבחינה בקורס, למעט חריגים באישור ראש המגמה.

3.3.4.     תלמיד שנרשם לבחינה למועדב’ ונעדר ממנה ללא סיבה מוצדקת יקבל ציון ‘נכשל’, למעט חריגים באישור ראש המגמה.

3.3.5.     רק במבחני מתכונת / מגן יחשבהציון הגבוה ביותר מבין המועדים.

3.3.6.     הנהלת בית הספר שומרת לעצמה את הזכות לשבץ בחינות (מועד ב’ ומועד מיוחד) בתקופות של פגרה ו/או במהלך החודש הראשון של הסמסטר הבא, בכל יום מימות השבוע הן בבוקר והן אחר הצהריים.

3.4.  נוכחות סטודנט בכיתה בזמן הבחינה נחשבת כהשתתפות בבחינה.

3.5.  מועד מיוחד – בעקרון לא יתקיימו מועדים מיוחדים. במקרים חריגים רשאי סטודנט לבקש מועד מיוחד מהסיבות המפורטות להלן, לאחר שיציג אישורים מתאימים על סיבות היעדרותו, ויאושר ע”י מנהל ביה”ס:

3.5.1.     נכשל במועד א’ ולא ניגש למועד ב’ מסיבה מוצדקת.

3.5.2.     נכשל במועד ב’ ולא ניגש למועד א’ מסיבה מוצדקת.

3.5.3.     לא ניגש למועד א’ ומועד ב’ מסיבות מוצדקות.

3.5.4.     סיבות מוצדקות: שירות מילואים, אשפוז, לידה, שמירת הריון, אבל, חגים ומועדים דתיים מוכרים.

3.5.5.     הערה: בקשה למועד מיוחד יש להגיש למזכירות בית הספר לא יאוחר משבועיים מתום מועד המבחן.

3.6.  סטודנט/ית אשר נכשל/ה גם במועד א’ וגם במועד ב’ חייב לחזור על לימודי אותו מקצוע. מועד נוסף יינתן בהמלצת רכז המגמה ובאישור ועדה פדגוגית.

3.7.  במצב של חוב כספי או אחר רשאית המזכירות לשלול את כניסתו של הסטודנט לבחינה.

  1. בחינות גמר ממלכתיות (חיצוניות):

4.1.  סטודנט הניגש לבחינת גמר ממלכתית חייב לקבל ציון מגן חיובי (לפחות 55).

4.2.  זכאות סטודנטים חיילים משוחררים להנחה של 90% בשכל” מותנת בהשתתפות בבחינה חיצונית. לפיכך, סטודנט שציון המגן שלו יהיה פחות מ-55 יאבד את זכאותו להנחה ב-90% בשכ”ל ויהיה אחראי לשאת בתשלום שכ”ל.

4.3.  ציון המגן נקבע עפ”י: ציונים בקורסים הכלולים בבחינה הממלכתית, הערכת המרצה ונוכחות בקורס. אם הבחינה הממלכתית מורכבת מ- 2 מקצועות לימוד , חייב ציון המגן בכל מקצוע להיות חיובי. במקרה של 3 מקצועות או יותר תאושר הגשה גם אם ציון מקצוע אחד שלילי בתנאי שהממוצע המשוקלל (בהתאם להרכב הבחינה הממלכתית) של כל ציוני המקצועות הוא חיובי.

4.4.  סטודנט הנרשם לבחינה הממלכתית חייב בתשלום שלא יוחזר אם לא ייבחן מכל סיבה שהיא (למעט מקרים חריגים כגון: אי הגשתו ע”י המרצה/ראש המגמה לבחינה חיצונית עקב הישגים נמוכים, מילואים, מחלה).

4.5.  במקרה של בחינה ממלכתית חוזרת (מועד ב’)  או כל בחינה ממלכתית שלא במסגרת כיתתית – באחריותו האישית של הסטודנט להירשם במזכירות (כ- 3 חודשים לפני ביצוע הבחינה, וכפי שיפורסם ע”י המזכירות) ולשלם אגרת בחינה. הרשמה לבחינה ללא תשלום אגרת בחינה אינה תקפה ! אגרת הבחינה לא תוחזר גם במקרה והסטודנט לא ניגש לבחינה (למעט מקרים חריגים). ניתן להירשם הרשמה מאוחרת לבחינת גמר ממלכתית בהתאם להנחיות מה”ט באותו מועד ותהיה כרוכה בתשלום של 300 ₪ לבחינה.

  1. נהלים כללי בחינות:

5.1.  שעות הבחינה יתחילו בשעה 9:00 או בשעה 16:00.

5.2.  לא יערכו יותר משלושה מבחנים בשבוע  .

5.3.  לא יערך יותר ממבחן אחד ליום .

5.4.  במקצועות אשר נמשכים יותר מסמסטר אחד, ניתן לכלול בבחינות סוף סמסטר, חומר מסמסטרים קודמים. המרצים הכוללים בבחינותיהם חומר מסמסטרים קודמים, יביאו לידיעת התלמידים הודעה מוקדמת ומפורשת בנדון: במקצועות חיצוניים יכלול המבחן הסופי (מבחן המגן) את כל החומר שנלמד במקצוע ויהיה במתכונת של המבחן החיצוני.

5.5.  מועדי ב’ בבחינות פנימיות:

5.5.1.1.          במגמה שיש בה בחינה חיצונית מועד ב’ יקבע לאחר הבחינה החיצונית.

5.5.1.2.          לפי שיקול דעת המזכירות ישובצו מועדי ב’ גם במהלך החודש הראשון של הסמסטר העוקב.

  1. נוהל הגשת ערעור בבחינות:

6.1.  כל סטודנט זכאי להגיש ערעור עלציון שקיבל בבחינה פנימית.

6.2.  ערעור יתבצע בנימוק בכתב של הסטודנט ישירות מול המרצה עם העתק בדוא”ל לרכז/ת המגמה ומזכירות ביה”ס.

6.3.  במקצוע עם בחינה חיצונית התשובה תינתן לסטודנט לפני המבחן החיצוני.

6.4.  תוצאות הערעור ימסרו ע”י המרצה עם העתק לרכז/ת המגמה ומזכירות ביה”ס.

6.5.  ערעורו של סטודנט יביא לבדיקת מחברתו מחדש, וכתוצאה מכך עשוי ציונו להשתפר אם יתברר שצדק בטענותיו. ציונו עלול גם לרדת, אם יתגלו טעויות שלא נתגלו בבדיקה הראשונה. מאידך יכול ציונו שלא להשתנות כלל אם יתברר שטענותיו אינן מקובלות על המרצה.

6.6.  נוהל ערעור על ציון בחינה גמר ממלכתית:

6.6.1.     סטודנט המבקש לערער על ציון בחינת גמר ממלכתית יגיש בקשתו להנהלת המכללה.

6.6.2.     המכללה תבדוק את מחברתו של המערער ע”י מרצה  מתאים ותחליט באם יש מקום להגיש ערעור למה”ט.

6.6.3.     עלות הגשת הערעור למה”ט – 75 ₪

6.6.4.     בקשת הערעור צריכה להגיע למה”ט תוך חודש ימים בלבד  מיום קבלת הציונים במכללה.

6.6.5.     הנוהל המלא והמפורט (בנושא זה) של מה”ט נמצא בקישור הבא:

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/611BF82F-C39D-4B78-BCB9-F10878418FC9.htm

  1. נוהל קביעת ציון מכללה (מגן) לבחינת גמר ממלכתית:

7.1.  ציון המכללה (מגן) ייקבע ע”ס שקלול בין ציוני הסמסטר/ים של המקצוע ו/או המקצועות המשתתפים בבחינה הממלכתית לבין בחינת מתכונת כוללת שתתבצע בסמוך למועד הבחינה הממלכתית. כמו כן, יובאו בחשבון הערכת המרצה ומידת הנוכחות של הסטודנט בקורס.

7.2.  ציוני המכללה (מגן) יפורסמו באתר המכללה בלבד לא יאוחר מ- 3 ימים לפני מועד הבחינה הממלכתית.